Skip To Content

1. typ zpracovávaných dat / odkazy na jiné stránky

Opel se stará o vaše soukromí. Sbíráme a zpracováváme různé typy osobních údajů díky naší webové stránce. To zahrnuje:

 

 • Informace, které poskytnete při registraci, požadavcích na naše služby, používáním našich služeb a naší webové stránky. Patří sem jméno a příjmení, adresa, emailová adresa nebo vámi obrázky nahrané na náš server.
 • Informace, které potřebujeme v případě, že hlásíte jakýkoli problém s naší webovou stránkou.
 • Informace nasbírané pomocí cookies.

 

Více informací naleznete v části č.2.

 

Tato webová stránka také obsahuje odkazy na ostatní webové stránky Opel nebo webové stránky partnerů společnosti Opel, autorizované prodejce a servisy Opel, stránky sociálních sítí nebo dalších společností spolupracujících se společností Opel. Pokud kliknete na takový odkaz, berte prosím na vědomí, že i tyto stránky mají svoji politiku soukromí a cookies. Prosíme, projděte si také jejich podmínky, pokud se chystáte tyto stránky používat.

 

Tato webová stránka může také obsahovat iFrame, který zobrazuje obsah jiné webové stránky Opel nebo webové stránky třetích stran. Opel nenese žádnou zodpovědnost za obsah stránek třetích stran zobrazených pomocí funkce iFrame. Informace na nich zobrazené jsou plně pod zodpovědností jejich majitelů a provozovatelů. Opel nemá žádnou kontrolu nebo zodpovědnost za obsah nezávislých webových stránek a poskytuje tento obsah svým návštěvníkům pro jejich osobní vyhodnocení. Pokud tedy navštívíte stránku s takovým obsahem, můžete se dostat do kontaktu s cookies daného provozovatele. Opel nemá tyto cookies nijak pod dohledem. Vždy si proto zkontrolujte zásady ochrany soukromí i u těchto stránek.

Prosíme, berte na vědomí, že Opel nemůže přijmout žádnou zodpovědnost za obsah webových stránek třetích stran.

2. informace o zpracování osobních údajů

2.1. Vymezení pojmů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

 

Správce a zpracovatel

 

Osobní údaje zpracovává společnost O Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ, IČO: 079 75 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310857, info@opel.cz jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (zejména organizátoři a partneři soutěže).

 

Subjekt údajů

 

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Osobní údaje

 

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email, případně též telefon.

 

Účel zpracování – rezervace testovací jízdy

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem

 

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

 

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Účel zpracování – plnění smlouvy

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, dodržování povinností uložených zákonem o účetnictví, poskytnutí smluvní záruky za jakost, zajištění poskytnutí asistenčních služeb Opel, též za účelem poskytování výhod věrnostního programu Opel. Účel pro konkrétní smlouvu je uveden v rámci takové smlouvy.

 

Účel zpracování – dotaz na zákaznický servis

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení položeného dotazu na zákaznický servis pomocí formuláře umístěného na stránkách www.opel.cz. Podle povahy a účelu položeného dotazu může být zpracování založena na plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, příp. na základě konkludentního souhlasu subjektu údajů, který vyjádřil položením svého dotazu, tedy odesláním vyplněného formuláře.

 

Účel zpracování – souhlas s pravidly soutěže

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry.

 

Automatizované rozhodování

 

Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Předávání údajů do třetích zemí

 

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

 

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce info@opel.cz nebo písemně na adrese správce: O Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku.
 

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce info@opel.cz nebo písemně na adrese správce: O Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ.

 

Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 1.2.

 

Informace o přijatých opatřeních

 

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je‑li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

 

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Náklady

 

Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.

 

Jsou‑li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

 

a.       uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací

b.      odmítnout žádosti vyhovět.

 

2.2. Specifikace práv subjektu údajů

 

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není‑li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 

Jsou‑li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

 

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 •  

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:

 

a.      zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a

b.      zpracování se provádí automatizovaně.

 

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.

Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je‑li to technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

2.3. V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže

3. používání cookies

Tato webová stránka, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace používají „cookies“ pro optimalizaci našich služeb.

 

Co je to “cookie”?

 

“Cookie” je malý soubor, typicky složený ze slov a čísel, který odešle náš server do prohlížeče ve vašem počítači. Hlavním účelem cookies je umožnění serveru poskytnout co nejzajímavější obsah webové stránky Opel danému uživateli dle jeho individuálních potřeb a preferencí.

 

Některé cookies jsou důležité pro funkčnost webové stránky a jsou automaticky aktivovány při otevření stránky uživatelem. Některé umožňují zobrazit služby a produkty na míru potřebám uživatele a také zajišťují snadné a rychlé používání webové stránky.

 

Jaké cookies tato webová stránka používá?

 

Opel:

 

Cookies se rozdělují na:

 

 • Základní cookies,
 • Cookies výkonu
 • Trvalé cookies

 

Základní cookies jsou základem používání stránek. Bez nich by nemohly vybrané funkce stránek fungovat: Konfigurátor, Hledání prodejců, Formuláře.

Tyto cookies používáme pro:

 

 • Zajištění správné funkčnosti webových stránek a jejich funkcí
 • Umožnění funkce uložení konfigurace vašeho vozu v Konfigurátoru
 • Možnost naplánování cesty k vašemu nejbližšímu prodejci ve funkci Hledání prodejců.

 

Cookies výkonu

 

Cookies výkonu sbírají informace o používání našich webových stránek jednotlivými uživateli. Pomáhají nám vylepšovat funkčnost stránek, poznat, které oblasti stránek se těší zvýšenému zájmu uživatelů a také nám umožňují vyhodnocovat efektivitu našich reklamních kampaní. To vše nám pomáhá kontinuálně přinášet našim uživatelům produkty a služby, které splní jejich potřeby

 

Cookies výkonu používáme pro:

 

 • Tvorbu statistik používání našich stránek.
 • Analýzu efektivity reklamních kampaní.
 • Analýzu neosobního chování uživatelů na stránkách pro vylepšení jejich obsahu.

 

Některé Cookies výkonu jsou poskytovány autorizovaným třetím stranám, ale pouze pro výše uvedené zpracování.

 

Trvalé Cookies jsou uloženy na disku počítače nebo zařízení uživatele stránek mezi jednotlivými relacemi prohlížeče. Jsou využívány pro uchování nastavení preferencí uživatele a pro vylepšení používání webových stránek při příští návštěvě. Některé z těchto cookies jsou poskytnuty autorizovanými třetími stranami.

 

Trvalé Cookies používáme pro:

 

 • Poskytování nabídek na stránce www.opel.cz, které si myslíme, že by mohly být zajímavé pro naše návštěvníky.
 • Poskytování informací o návštěvnících našim partnerům v oblasti reklamy a médií pro cílené reklamní kampaně.
 • Sdílení informací s našimi partnery, kteří poskytují služby v oblasti tvorby webových stránek. Tyto informace jsou sdíleny pouze pro poskytnutí služby, produktu nebo funkce (například výběr barvy vozu v konfigurátoru) a nejsou používány pro jiné účely.

 

Některé Trvalé Cookies jsou poskytovány autorizovanými třetími stranami, ale pouze pro výše uvedené účely.

4. web beacons a pixelový tag

Tyto webové stránky obsahují technologii „web beacon“, známou také jako pixelový tag. Technologie web beacon je transparentní grafický obraz, obvykle nebývá větší než 1x1 pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu, a který se používá ke sledování chování na internetu u uživatelů, kteří navštěvují naše webové stránky, resp. kteří posílají email. Technologie web beacon se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto stránkách s pomocí softwaru Adobe Analytics, a to za účelem monitorování aktivit uživatelů na našich webových stránkách. Technologie umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, v jakém čase se připojil a odkud (stát/město).

5. trackování a analýza

Pro průběžnou optimalizaci marketingové komunikace využívá společnost Opel analytický software „Adobe Analytics“ od společnosti Adobe Inc. Tento software umožňuje sledovat chování na internetu z hlediska času, geografické polohy a využívání těchto Stránek. Tyto informace se shromažďují pomocí tzv. sledovacích pixelů a/nebo cookies. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou anonymní a nebudou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro tuto analýzu nezbytné, se ukládají na servery v Adobe Systems Incorporated v Londýně, Velká Británie. Opel se o tyto informace nedělí s žádnými třetími stranami, které by je využívali ke svým vlastním účelům. Pokud nesouhlasíte s takovouto analýzou, klikněte zde: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. re-targeting

Použitím re-targeting cookies dokážeme nabídnout zajímavější nabídky pro naše návštěvníky.
Re-targeting cookies jsou uložené v počítači nebo v zařízení uživatele během relace prohlížeče. Umožňují promování produktů Opel na partnerských stránkách s reklamními formáty nebo na stránkách sociálních sítí uživatelům, kteří mají zájem o produkty Opel.

 

Vkládání těchto reklamních panelů je kompletně anonymní a je založeno na technologii cookies. Žádné osobní údaje (například IP adresa nebo podobné údaje) nebudou uloženy a žádné osobní údaje nebudou s těmito daty z cookies nebudou spojovány.

Navíc tyto údaje nebudou sdíleny s jinými partnery nebo stránkami sociálních sítí. Reklamní panelu sou také kompletně anonymní.

7. cookies, které využíváme

V této sekci vás informujeme o cookies používaných na našich webových stránkách. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete vybrané cookies deaktivovat kliknutím na název cookie. Pokud neexistuje přímý odkaz na deaktivace daného cookie, musíte tak učinit v nastavení vašeho prohlížeče – více naleznete pod bodem č.8.

7.1 cookies pro standardní desktop stránku

Cookie: AddThis; _atuvc , _atuvs

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto jednostranné __atuvc and _atuvs cookies jsou trvalé cookies, které jsou vytvářeny a čteny stránkou sdílení sociálních sítí AddThis , aby se ujistila že uživatel uvidí aktuální počet I pokud uživatel sdílí stránku a pak se na ni vrátí před Monsanto sdílenou pamětí. Žádná data z těchto cookies nejsou odesílána zpět do AddThis.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace.

Poskytovatel: AddThis

 

Cookies: Facebook Pixel

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili.

Poskytovatel: Facebook https://www.facebook.com/policy.php

 

Cookies: Bing

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili.

Poskytovatel: Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Cookies: Twitter

Poskytovatel: Twitter https://twitter.com/en/privacy

 

Cookies: LinkedIn

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili.

Poskytovatel : Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Cookies: Signal

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili.

Poskytovatel: Signal https://www.signal.co/privacy-policy/

 

Cookies: Doubleclick

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili.

Provider: Google https://www.google.com/policies/privacy

 

Cookies: Adobe Analytics

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili

Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

 

Cookies: Iperception

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies sbírají jen informace o návštěvách stránek a jejich otevření pro účely optimalizace, lepší funkčnost stránek a uživatelské vylepšení.

Účely: Tyto cookies jsou využívány k testování používání stránek z důvodu jejich optimalizace.

Poskytovatel: Iperception https://www.iperceptions.com/en/legal/privacy-policy

 

Cookies: ipe_s

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies ve spojení s 'intent recognition' programem umožňují odhadnout zákaznické chování na základě vnímání jejich záměru.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace.

Poskytovatel: iPerception https://www.iperceptions.com/en/legal/cookies

 

Cookies: Google Tag Manager

Údaje sbírané pomocí cookies: Opel/Vauxhaul používá Google Tag Manager k zajištění provozu stránky.

Účely: Google Tag Manager je řešením pro předávání dat.

Poskytovatel: Google Tag Manager https://www.google.com/policies/privacy

 

Cookies: Google AdWords

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace.

Poskytovatel: Google AdWords https://www.google.com/policies/privacy

 

Cookies: Google DoubleClick

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace.

Poskytovatel: Google DoubleClick https://www.google.com/policies/privacy

 

Cookies: Seznam Sklik

Údaje sbírané pomocí cookies: Anonymní profily nebo přezdívky ke sledování reklam na  webových stránkách OPEL.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace.

Poskytovatel: iMedia http://www.imedia.cz

 

Cookies: Facebook

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace.

Poskytovatel: Facebook https://www.facebook.com/policy.php

 

Cookies: Xaxis & Light Reaction

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace.

Poskytovatel: Xaxis & Light Reaction http://lightreaction.com/en/policy_new/

 

Cookie: Crimtan

Údaje sbírané pomocí cookies: Technická data, která obsahují: adresu internetového protokolu (IP), typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a lokace, operační systém. Profilová data, která obsahují informace o zájmech spojených s pseudonymním ID. Uživatelská data, která obsahují,webové stránky, které byly navštíveny společně s datem a časem.

Účely: Retargeting a look-a-like cílení pro doručení relevantního reklamního sdělení.

Poskytovatel:: https://crimtan.com/privacy/

Povolení a blokování cookie: https://crimtan.com/cookie-opt-out/

 

Cookie: Appnexus

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. 

Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili

Poskytovatel: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

Povolení a blokování cookie: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

 

Cookie: [m] Insights Pixel

Údaje sbírané pomocí cookies: Cookie / ID zařízení; URL stránka/App Id; User Agent String; IP adresa; Timestamp; Tag Makra (dohodnuto mezi Stellantis a agenturou Mediacom); ID inzerenta.

Účely: Sbíraná data umožňují agentuře / klientovi dozvědět se vice o vlastnostech návštěvníků. Tato data mohou být použita k vytváření retargetingových segment a looka-like modelu.

Poskytovatel: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice

Povolení a blokování cookie: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice

 

 

7.2 cookies pro mobilní verzi stránek

Cookies: Netmining nmfirstparty

Údaje sbírané pomocí cookies: Ukládá unikátní identifikátor pro každého návštěvníka, který neakceptuje cookies třetích stran. Tyto cookies sbírají informace pouze pro určitý počet uživatelů, kteří se účastní našeho programu s dárkovými vouchery.

Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek v program dárkových voucherů pro určitý vzorek uživatelů.

Poskytovatel: IgnitionOne https://www.ignitionone.com/privacy-policy/

 

Cookies: eDX / Sophus3 - s_ev66

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies sbírají  pouze data o návštěvách stránky a otevírací době z důvodu optimalizace stránky, lepšího fungování a uživatelského vylepšení

Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek.

Poskytovatel: eDX / Sophus3 http://www.sophus3.com/data-protection-policy/

 

Cookies: s_fid Adobe Analytics

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies.

Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek.

Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

 

Cookies: s_nr1, s_nr2 Adobe Site Catalys

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies.

Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek.

Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

 

Cookies: s_cc Adobe Analytics

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies.

Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek.

Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

 

Cookies: s_ppv Adobe Site Catalys

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies.

Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek.

Poskytovatel: Adobe Site Catalyst https://www.adobe.com/cz/privacy.html

 

Cookies: s_sq Adobe Analytics

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies.

Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek.

Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

 

Cookies: _pk_id, _pk_ref, _pk_ses (Matamo)

Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies.

Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek.

Poskytovatel: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

 

Cookies: fitdetection

Údaje sbírané pomocí cookies: Získávají technická data o prohlížeči uživatelem jako šířka a výška zobrazení dostupná v program serveru.

Účely: Tato cookie sbírá informace, které jsou důležité pro zpracování program FIT používaného pro mobilní stránky. (https://developer.sevenval.com/docs/)

Poskytovatel: Sevenval Technologies GmbH

8. zapnutí a vypnutí cookies a podobných technologií

Menu 'Nápověda' ve vašem prohlížeči vám sdělí:

 

 • jak zabránit přijmutí nových cookies ve vašem prohlížeči
 • jak nastavit v prohlížeči oznámení při příjmu nového cookie
 • jak kompletně vypnout cookies

 

Pokud kompletně vypnete Cookies, nebude dostupná většina funkcí naší webové stránky www.opel.cz, například Hledání prodejců Opel, konfigurátor vozidel nebo další nabídky. Doporučujeme proto nechat cookies zapnuté.

 

Pokud se chcete dozvědět více, je k dispozici mnoho online textů, které problematiku cookies řeší, například zde: http://www.allaboutcookies.org

9. interakce se sociálními sítěmi

Péče o zákazníky za pomoci sociálních sítí

 


O Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ, IČO: 079 75 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310857, info@opel.cz  můžete také za pomoci sociálních sítí. Například pokud umístíte příspěvek na náš profil na sociální síti, můžeme použít informace v něm obsažené pro vyřešení daného dotazu/problému za pomoci prostoru sociální sítě. Abychom byli schopni vám poskytnout požadované informace, můžeme vás kontaktovat soukromou zprávou nebo si od vás vyžádat přímé kontaktní údaje nebo další detaily k dotazu/problému: jméno, email, VIN vozu, telefonní číslo, adresu, model a rok výroby vozu apod. Tyto informace nikdy nevyužíváme k marketingovým účelům. K nim používáme pouze anonymní údaje.

 

Prosíme, mějte na paměti, že byste do vaší zprávy neměli umístit žádné citlivé osobní údaje, politické názory, rasové, etnické nebo náboženské názory. Mějte na paměti, že cokoli umístíte na sociální sítě, může být viditelné pro kohokoliv.

 

Odkazy na sociální sítě / Plug-iny pro sociální sítě.

 

Naše stránky obsahují odkazy na sociální sítě.

Abychom ochránili vaše osobní údaje, nepoužíváme plug-iny sociálních sítí. Místo toho vkládáme do webových stránek HTML odkazy, které umožňují snadné sdílení se sociálními sítěmi. Vložení odkazu zamezuje přímému spojení se servery sociálních sítí. Po kliknutí na odkaz je uživatel nasměrován na příslušnou sociální síť, kde je tlačítko Sdílej nebo Like aktivní pouze po přihlášení.

 

Pro více informací o účelech zpracování dat jednotlivými poskytovateli sociálních sítí a pro informace o vašich právech a možných nastaveních ochrany osobních údajů, jděte na následující odkazy.

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

10. vaše práva

Jako držitel údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo k jejich změně nebo vymazání (právo být zapomenut/a), právo na zákaz zpracování údajů, právo na přenos údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů dle čl. 6 (1) písmeno e) nebo f) nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu v souladu s platnými právními předpisy.

 

Mějte na paměti, že vaše výše uvedená práva jsou omezena právní úpravou a musí být námi splněny jen za určených podmínek

 

Pokud chcete využít svých výše uvedených práv, kontaktujte  O Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ nebo emailem na osobni.data@o-automobil-import.cz

 

Vaše osobní údaje lze aktualizovat námi, jako zodpovědným kontrolorem nebo r společným kontrolorem kdykoli potřebujete (například pokud chcete změnit svou adresu nebo si můžete údaje změnit sami, pokud daná aplikace tyto změny podporuje].

Pro uplatnění vašeho práva podat stížnost (článek 77 GDPR) kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk Sochora 27, Praha 7,; https://www.uoou.cz/

 

Právo odvolání souhlasu

 

Chcete-li zrušit váš souhlas se zpracováním údajů, kontaktujte O Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ nebo emailem na osobni.data@o-automobil-import.cz Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odběrem.

11. změny politiky ochrany soukromí

Veškeré budoucí změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této webové stránce. Měli byste je proto pravidelně přezkoumávat v případě změn našich zásad ochrany osobních údajů.

12. kontaktujte nás

Kontaktujte nás

O Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ

info@opel.cz

Infolinka: 800 101 101

 

Kontakt na správce osobních údajů

O Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ

 

E-Mail: osobni.data@o-automobil-import.cz

 

Verze: Září 2019

 

Pro kompletní informace o společnosti si projděte Právní ujednání.