Skip To Content
Vozy po životnosti

Recyklace pro životní prostředí

Protože je pro nás životní prostředí důležité, zvyšujeme efektivitu recyklačního procesu pomocí vytváření produktů s ohledem na jejich udržitelnost.

Design pro udržitelnost Opel, je klíčovým faktorem v naší zodpovědnosti za produkty. Snažíme se tak o minimalizaci odpadu při výrobě vozů a při jejich konci životnosti. Design pro udržitelnost Opel je součástí našeho závazku k životnímu prostředí a jeho ochraně, stejně jako k ochraně materiálových zdrojů.

Design pro udržitelný rozvoj

Snadnější recyklace materiálů

V oblasti vývoje nových produktů je strategie společnosti Opel pro recyklaci založena na dvou hlavních bodech:

 • Design pro udržitelný rozvoj
 • Vývoj a implementace materiálových cyklů při výrobě vozů.

Integrovaná odpovědnost za produkt

Vývoj

 • Hodnocení životního cyklu

 

Výroba

 • Používání recyklovaných materiálů

 

Použití

 • Odpadové hospodářství pro dealery Opel
 • Náhradní díly

 

Zpětný odběr

 • Zpětný odběr vozu po skončení životnosti
 • odstranění znečištění a předpříprava
 • Nařízení EU "ELV" (vozy po skončení životnosti)
Více informací Zobrazit Méně
Abychom zajistili, že všechny produkty Opel jsou vyrobené dle recyklačních standardů společnosti, mají týmy starající se o vývoj produktů jasně vymezená pravidla pro používání materiálů a recyklační pravidla. Tato pravidla používají i subdodavatelé společnosti Opel pro navrhování produktů recyklovatelných spolu s vozidlem. Tento proces také usnadňuje inženýrům výběr dílů, které jsou recyklovatelné.

Prvky designu pro udržitelný rozvoj

 • Výběr materiálů je orientovaný na udržitelnost
 • Design pro odstranění znečištění
 • Design pro předpřípravu
Opel dlouhodobě používá recyklované materiály a jejich spotřeba každým rokem stoupá. Více než 230 typů recyklovatelných plastů bylo schváleno pro použití při výrobě vozů Opel. Neustále pracujeme na ještě větším využití recyklovaných materiálů pro budoucí modely.


V porovnání s novými materiály (označované jako virgin materiály), musí recyklované materiály splňovat stejně náročná kritéria v oblasti kvality a technických specifikací. Recykláty také preferujeme, pokud neúměrně nezvyšují cenu dílů. Kvalita je vždy na prvním místě. Náš specializovaný tým zabývající se recyklací má za úkol zajistit mechanickou a tepelnou stabilitu dílů, stejně jako jejich shodu s technickými specifikacemi a standardy.

Jelikož jsou naše recyklované díly vysoké kvality, můžete je najít na viditelných ale i neviditelných místech vozů Opel.

Použití recyklovaných materiálů

Vyznačené součásti vozu jsou vyrobené z recyklovaných materiálů - příklad Opel Insignia.

Koncept zpětného odběru

Pro váš Opel po době životnosti

Doručení

Poslední majitel doveze vůz po době životnosti (ELV) k autorizovanému sběrnému místu. Po kontrole vozu je vystaven Certifikát o likvidaci (CoD).

Předpříprava a Odstranění znečištění

Nejprve je vyjmut autobaterie a jsou neutralizovány airbagy. Sběrné místo pak odstraní všechny náplně vozidla (motorový olej, olej převodovky, brzdovou kapalinu, chladící kapalinu a náplň klimatizace).

Demontáž

Dalším krokem je demontáž vybraných komponentů a systémů vozu, které lze dále použití nebo repasovat. Pro recyklační potřeby jsou odstraněny plasty a sklo.

Uložení

Nebezpečné materiály jsou uloženy a později odeslány do specializovaných středisek k dalšímu využití nebo uložení.

Drcení

Předpřipravené vraky vozů jsou pak umístěny do drtiče, který vozidlo rozbije na malé části, které jsou pak dle materiálu dále separovány pro recyklaci a další využití.

Technologie po drcení (PST)

Materiály po drcení jsou dále separovány za pomocí různých technologií (magnet, vířivý proud, flotace) pro získání možnosti dalšího zpracování jako suroviny.

Recyklace / Zpětný odběr / Skládkování

Materiálové frakce z drtiče a po technologiích PST mohou být recyklovány (např. jako náhrada za uhel ve vysokých pecích, jako odvodňovací prostředky v kalech z čištění odpadních vod) nebo využity v cementářském průmyslu. Tento proces umožňuje využít 95% vozidla a výrazně tak snížit množství zbývajícího odpadu pro skládkování.

Síť pro zpětný odběr

Recyklace vašeho vozu Opel

Proces zpětného odběru vozu
Vždy jsme se snažili dbát o životní prostředí, ale nyní je to nutnost a v některých zemích i zákonná povinnost postarat se o vozy po životnosti (ELV). Tato povinnost nařizuje výrobcům snížení objemu odpadu při výrobě vozidla i při ukončení jeho životnosti.

Od roku 2007 lze všechny vozy Opel vrátit do sběrných míst pro recyklaci zdarma po splnění několika podmínek (viz níže).

Chceme se ujistit, že vaše vozidlo po ukončení životnosti je recyklováno s ohledem na životní prostředí. Proto jsou sběrná místa prověřována nezávislými orgány a musí splňovat vybraná nařízení. Naši experti v oblasti recyklaci také pravidelně kontrolují materiálové výstupy po recyklaci.

Váš vůz Opel lze bezplatně odevzdat k likvidaci, pokud:

 • Vozu nechybí podstatné součásti
 • Vůz neobsahuje jiný druh odpadu

 

Odevzdání vozu sběrnému místu pro recyklaci je následně potvrzeno vystavením Certifikátu o převzetí k likvidaci (CoD). Tento certifikát budete potřebovat k odhlášení vozidla z evidence. Po odevzdání vozu si můžete být jistí, že vaše vozidlo bude zlikvidováno ekologickou formou a materiály budou dále využity.

 

Zpětný odběr odpadních pneumatik

Zpětný odběr odpadních pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

 

Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností O Automobil Import s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

 

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@opel.cz a my zajistíme nápravu.

 

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

-        v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,

-        jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,

-        pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

 

Naše společnost O Automobil Import s.r.o. jako výrobce, jakož i distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@opel.cz a my zajistíme nápravu.

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

·         o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,

·         o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,

·         o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu

určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,

·         o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,

·         o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

 

Společnost O Automobil Import s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

 

Stáhněte si:

leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení

leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení verze pro tisk

leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení

leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení verze pro tisk

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

 

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů je naší společností O Automobil Import s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) automobilové baterie nebo akumulátory odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr


Odpadní automobilové baterie nebo akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 86 odst. 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou odebrat zdarma odpadní automobilovou baterií nebo akumulátor, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@opel.cz a my zajistíme nápravu.

 

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít odpadní automobilovou baterii s ukončenou životností:

-        v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození automobilová baterie ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,

-        jestliže vzhledem k množství a typu automobilových baterií či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o automobilové baterie od konečného uživatele,

-        pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:
Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů dle přílohy č. 5. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

·         o požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu se zákonem,

·         o způsobu zajištění zpětného odběru,

·         o úloze konečného uživatele v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,

·         o možnostech škodlivých vlivů nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí,

·       o významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů.

 

Společnost O Automobil Import s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů.

 

Stáhněte si:

leták Autobaterie – Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií – ke stažení

leták Autobaterie – Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií – ke stažení verze pro tisk

leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií – ke stažení

leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií – ke stažení verze pro tisk

Přenosné baterie nebo akumulátory

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ECOBAT s.r.o. www.ecobat.cz .Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru uvedeného na webových stránkách kolektivního systému.

Průmyslové baterie nebo akumulátory

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátory stejného typu a určení, které jsme uvedli na trh a to bez ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby a koupi nového výrobku jsou odebírány od konečného uživatele ve vybraných veřejných místech zpětného odběru, zejména tam, kde jsou na to místa technicky a technologicky vybavena a zároveň personál odborně proškolen s ohledem na povahu tohoto výrobku. Pokud byste nám chtěli ve zpětném odběru odevzdat odpadní průmyslovou baterii nebo akumulátor, tak kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@opel.cz a my se Vám ozveme s podrobnými informacemi, jak postupovat.