Skip To Content
Zodpovědná společnost

Společnost

Sociální udržitelnost ve společnosti

Každý rok se věnujeme udržitelnému rozvoji v různých oblastech a snažíme se postupně dopracovat k vozidlům bez emisí CO2, sociální odpovědnosti, ekologickému a udržitelnému zásobování subdodavateli, novým technologiím a bezpečnosti.

Před převzetím skupinou Stellantis v Srpnu 2017, byly naše kroky publikovány pod hlavičkou skupiny General Motors v dokumentu Zpráva o udržitelném rozvoji GM a proto se naše kroky objevují v tomto dokumentu. Od roku 2018 se stáváme součástí Stellantis CSR (Společenská odpovědnost společnosti), kterou lze nalézt zde.

Certifikace ISO 14001/5000

Naše výrobní závody a některé nevýrobní jednotky jsou certifikovány dle norem ISO 14001. Norma ISO 14001 poskytuje celosvětově uznávaný základ pro vývoj systémů environmentálního managementu s cílem dosáhnout environmentálních cílů, řízení povinnosti dodržování předpisů a zlepšení činností v oblasti ochrany životního prostředí. Navíc naše zařízení v Zaragoze je certifikováno podle EMAS. Systém EMAS (Eko-management a typ auditu) je dobrovolný nástroj založený na nařízení EU 1221/2009, který pomáhá podnikům a organizacím všech velikostí a průmyslových odvětví neustále zlepšovat jejich environmentální výsledky.

Většina našich systémů řízení energie je certifikována podle normy ISO 50001. Certifikát ISO 50001 podporuje společnosti napříč všemi průmyslovými odvětvími při efektivním využívání energie ke snížení nákladů a úsporám zdrojů. Umožňuje podnikům rozvíjet a provádět efektivní energetickou politiku a využívat datové analýzy, aby zjistily, zda jsou cíle splněny.

Politika ochrany životního prostředí a zdrojů

 

Naše závazky v oblasti ochrany životního prostředí bereme vážně. Politika ochrany životního prostředí a zdrojů značek Opel/Vauxhall slouží jako vodítko pro všechna naše zaměstnance a shrnuje naše závazky v oblasti ochrany životního prostředí, využité energií a zdrojů a udržitelného rozvoje.

 

Vize

 


Značka Opel/Vauxhall se chce stát společností, která bude známa jako výrobce vozidel, který nabízí prostředky pro mobilitu bez emisí CO2 a bez zatěžování životního prostředí odpady.

 

Principy ochrany

 

Společnost Opel / Vauxhall se zavázala chránit lidské zdraví, přírodní zdroje a životní prostředí. Toto odhodlání zahrnuje dodržování zákonů, ale jde nad rámec a zahrnuje začlenění postupů v oblasti ochrany životního prostředí a energetických zdrojů do všech obchodních rozhodnutí. Společnost Opel / Vauxhall usiluje o neustálé zlepšování environmentální a energetické výkonnosti stanovením vhodných cílů, poskytováním potřebných zdrojů a zaváděním systémů řízení. Následující zásady týkající se životního prostředí a energetiky poskytují rámec pro stanovení cílů a vedení všech zaměstnanců společnosti Opel / Vauxhall při provádění své každodenní práce.

 

  • Jsme odhodláni se podílet na ochraně a obnově životního prostředí. To zahrnuje snížení odpadu a emisí, šetření zdrojů, úsporu energie a recyklaci materiálů v každé fázi životního cyklu výrobku.
  • Budeme pokračovat v rozvoji alternativních pohonných systémů a udržitelné mobility s cílem eliminovat emise znečišťujících látek.
  • Budeme i nadále podporovat nákup energeticky účinných produktů a služeb a navrhovat zlepšení energetické náročnosti.
  • Budeme nadále spolupracovat s vládními subjekty na vývoji technicky spolehlivých a finančně odpovědných zákonů a předpisů o životním prostředí.
  • Budeme nadále naplňovat závazky vyplývající ze zákona, které zahrnují právní požadavky a další požadavky, které Opel / Vauxhall upřednostňuje, pokud jde o spotřebu energie, spotřebu a účinnost související s životním prostředím.
  • Na našich výrobních místech budeme i nadále řídit ochranu životního prostředí pomocí systémů managementu certifikovaných podle ISO 14001 nebo EMAS. U nevýrobních prostor bude požadovaná úroveň systému řízení stanovena na základě posouzení rizik. Na většině našich výrobních závodů je energetická náročnost řízena systémy certifikovanými podle ISO 50001 a vyvíjíme strategii zavádění takových systémů na všech výrobních místech. Budeme neustále zlepšovat naše systémy řízení s cílem zlepšit environmentální a energetickou výkonnost.
  • Požádáme dodavatele, aby dodržovali normy ISO 14001 / ISO 50001 nebo ekvivalentní certifikované systémy. Kromě toho při výběru dodavatelů zvážíme kritéria ekologické a energetické účinnosti.
  • Budeme pokračovat v integraci provozních úkolů v oblasti životního prostředí a energetiky do našich výrobních systémů, plánování a údržby a logistických operací s cílem povzbudit vědomí a odpovědnost jednotlivců a lépe kontrolovat naše rizika.
  • Jsme přístupní dialogu s interními a externími zúčastněnými stranami, včetně dostupnosti informací o naší environmentální a energetické výkonnosti a budeme aktivně podporovat iniciativy zvyšující povědomí o životním prostředí, biologickou rozmanitost a povědomí o energii.
  • Jsme odhodláni přeměnit naši organizaci na energeticky úspornou společnost.